Mephyton
Package insert

(Phytonadione)

Downloading FDA Package Insert for Mephyton tablet