Pramoxine-Hc
Package insert

(Chloroxylenol / Pramoxine / Hydrocortisone)

Downloading FDA Package Insert for Pramoxine-HC